Soproni Egyetem (1996–2000), Nyugat-magyarországi Egyetem (2000–)


A Fotogrammetria tananyaga „Távérzékelés” fejezettel bővült. Egyre nagyobb szerephez jut az oktatásban a számítástechnika, illetve a térinformatika. A térinformatika oktatásában és alkalmazásában korszakos jelentőségű Czimber Kornél: Geoinformatika című tankönyvének megjelenése.
Az időszak elején az erdő- és környezetmérnök-képzés mindhárom tantárgyának előadásait Dr. Bácsatyai László tanszékvezető tartotta. 1996-tól a „Fotogrammetria és távérzékelés”, majd 1998-tól a „Távérzékelés” tantárgyak előadója Márkus István. A gyakorlatok lebonyolításában a kollégák kb. egyenlő mértékben vesznek részt. Hangsúlyozzuk, hogy gyakorlataink túlnyomó többsége az ún. kiscsoportos oktatási formában történik, ez a hallgatói tanulócsoportok mindenkori létszámától függően azok még további 2-3 csoportra bontását jelenti, vagyis gyakorlatonként 2-3 oktató részvételét követeli meg, amely jelentősen megnöveli az egy főre vetített óraszámot. Tantárgyaink jellegéből adódóan azonban egyéb gyakorlati oktatási formát nem tudunk elképzelni.
2004-ig kialakult az Erdőmérnöki Kar máig érvényes képzési struktúrája, mely szerint a karon 2006-ban lezárult a hagyományos rendszerű oktatás, és 2003-tól megkezdődött a kreditrendszerű képzés. A szakok felsorolása: Okleveles Erdőmérnöki Szak, Okleveles Környezetmérnöki Szak, Okleveles Környezettudományi Szak, Természetvédelmi Mérnöki Szak, Vadgazda Mérnöki Szak, Vadgazda Mérnöki Szak Levelező Tagozat. A tanszék tárgyait valamennyi szakon és tagozaton oktattuk, a tanszéki oktatók óraterhelése az egy-egy tantárgyra szánt órakeret csökkenése ellenére folyamatosan növekedett.
Mindeközben megkezdődött a felkészülés a Bolognai-folyamat jegyében bevezetésre kerülő lineáris kétciklusú képzésre. Máig az EM BSc, KM BSc, KT BS, TM BSc, VM BSc (nappali és levelező tagozat), és a TM MSc (nappali és levelező tagozat) képzés indult el. Közben (2000–2002-ben) a csíkszeredai EM, KM és VM Levelező Szakokon is oktattuk a tárgyainkat.
A tanszék személyi állománya 1996-tól többször változott. 1997-ben kapcsolódott be a tanszék munkájába Király Géza, aki 1999-ig levelező doktorandusz volt, 1999. júliusától egyetemi tanársegéd, majd egyetemi adjunktus, jelenleg – PhD fokozatának megszerzése óta (2007) – egyetemi docens. 2000-ben nyugdíjba vonult Bánky József. 2000-től félállású egyetemi docensi munkakörben segíti az oktatást Bányai László, a MTA GGKI tudományos osztályvezetője.
Az önálló Földméréstani Tanszék oktató gárdája a tanszék megszűnés előtt (2005):
Dr. Bácsatyai László egyetemi tanár, tanszékvezető, okleveles földmérőmérnök;
Dr. Márkus István egyetemi docens, okl. erdőmérnök, vízellátás-csatornázás-egészségügyi szakmérnök, geodézia szakon erőforrás-kutató szakmérnök;
Dr. Kovács Gyula egyetemi adjunktus, földmérőmérnök, okl. földmérő műszaki tanár;
Dr. Czimber Kornél egyetemi docens, okleveles erdőmérnök;
Király Géza egyetemi tanársegéd, okleveles erdőmérnök;
Dr. Bányai László részmunkaidős egyetemi docens, okl. földmérőmérnök.
Bácsatyai László tanszékvezetői pályafutását 2007-ben fejezte be, amikor a legutóbbi intézményi átalakítás alkalmából a tanszék beolvadt a NYME EMK Geomatika, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetbe. Egyidejűleg nyugdíjba, de még ma is aktív, a NYME székesfehérvári Geoinformatikai Karán a „Felsőgeodézia” tárgyat oktatja. Helyét Czimber Kornél vette át.
2007-ben végleg nyugdíjba vonult Kovács Gyula és Márkus István. Helyükre jött Brolly Gábor és Bazsó Tamás.